Cashback Deals | Voorwaarden

1. Deze actie wordt georganiseerd door Maxi Miliaan B.V., gevestigd aan de Korendijk 5, 5704RD te Helmond (“Dorel”). Maxi-Cosi is onderdeel van Dorel.  

2. Deze actie is geldig bij aankoop van een actiemodel Maxi-Cosi autostoel/Home equipment/kinderwagen/connected home gedurende de actieperiode van 13 februari 2023 t/m 16 april 2023.  

3. De volgende cashback bedragen zijn geldig voor ondervermelde actiemodellen: 

 

AUTOSTOELEN

Kleuren  

EAN code 

Cashback 

 CORAL 360  

Essential Black 

8712930178163 

€50  

Essential Green 

8712930178194 

Essential Graphite 

8712930178170 

Essential Grey 

8712930179931 

MICA PRO ECO I-SIZE  

Authentic Black 

8712930177050 

€60  

Authentic Grey 

8712930177241 

Authentic Graphite 

8712930182627 

Authentic Cognac 

8712930182634 

MICA ECO I-SIZE  

Authentic Black 

8712930177074 

€60  

Authentic Grey 

8712930177258 

TITAN I-SIZE  

Basic Black 

8712930176176 

€50  

Basic Grey 

8712930176183 

Basic Blue 

8712930176190 

 

KINDERWAGENS 

Kleuren  

EAN code 

Cashback  

LEONA 2  

Essential Graphite 

8712930171676 

€60  

Essential Black 

8712930181057 

Essential Green 

8712930181064 

Select Grey 

8712930181071 

Luxe Twillic Truffle  

8712930182580 

PLAZA +  

Essential Graphite 

8712930172543 

€75  

Essential Black 

8712930172550 

Essential Green 

8712930172567 

STREET +  

Essential Black 

3220660340439 

€75  

Essential Graphite 

3220660340446 

LILA XP +  

Essential Green  

3220660339754 

€100  

Essential Black 

3220660339532 

Essential Graphite 

3220660338450 

 

HOME PRODUCTEN 

Kleuren  

EAN code 

Cashback 

NESTA  

White 

3220660340354 

€30  

Natural 

3220660340361 

ALBA  

Beyond green 

8712930181590 

€50  

Beyond Graphite 

8712930181583 

IORA AIR  

Beyond Grey 

3220660340491 

€50  

Beyond Green 

3220660340880 

Beyond Graphite 

3220660341061 

 

CONNECTED HOME 

Naam  

EAN code 

Cashback  

MONITOR  

SEE 

3220660339129 

€15  

HUMIDIFIER  

BREATHE 

3220660339464 

€15  

LIGHT & SOUND  

SOOTHE 

3220660339938 

€15 

 

4. Deze actie is uitsluitend geldig voor aangeschafte actiemodellen verkocht bij aangesloten retailers met een Nederlands vestigingsadres, met uitsluiting van tweedehandsartikelen, of aanbod op de particuliere markt. 

5. Deelnamevoorwaarden 

 1. Deelname aan de actie is uitsluitend mogelijk met 3 actiemodellen  

 1. Deelname aan de actie is uitsluitend 1 x per woonadres mogelijk.  

 1. Deelname aan de actie is uitsluitend 1 x per bankrekeningnummer mogelijk.  

 1. Deelname aan de actie is uitsluitend 1 x per e-mailadres mogelijk.  

 1. Deelname aan de actie is uitsluitend 1 x per telefoonnummer mogelijk. 

 1. Indien deze actie verschillende productgroepen betreft, dan wordt deelname per woonadres, per bankrekeningnummer en per e-mailadres voor maximaal 3 actiemodellen geaccepteerd.  

 1. In het geval van een uitgestelde betaling wordt de cashback pas in behandeling genomen bij het voldoen van het volledige bedrag, binnen de aangegeven promotionele periode. 

 1. Een factuur kan maar éénmaal ingevoerd worden. Indien de factuur meerdere actiemodellen omvat, dient er één registratie met meerdere producten ingediend te worden 

6. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.  

- Maxi-Cosi Fan Vouchers zijn niet geldig voor producten die aan deze cashbackactie deelnemen.

7. De Cashback actie 

 1. Het cashbackbedrag zoals vermeld in artikel 3 wordt gegeven op actiemodellen die gekocht zijn bij de winkel/webshop van aangesloten retailers.  

Zie hier de lijst met deelnemende retailers 

2. Voor actiemodellen die rechtstreeks in de webshop www.maxi-cosi.nl worden aangeschaft, geldt dezelfde procedure als via een 3e partij 

8. Dorel is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij de winkel en webshops van aangesloten retailers en bij de verkoopkanalen van Dorel zelf. Mochten binnen de actieperiode de actiemodellen niet voorradig zijn, dan ontstaat er geen mogelijkheid later alsnog deel te nemen aan deze actie. Ook in geval van algehele leverschaarste vanuit Dorel van de actiemodellen in de actieperiode ontstaat geen mogelijkheid om na de actieperiode nog deel te nemen aan de actie.  

9. Persoonlijke gegevens worden door Dorel en de door haar ingeschakelde hulppersonen uitsluitend verwerkt voor consumentenactieregistraties, de afhandeling van de verkoop, en fraudeonderzoek en -preventie. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet zonder uw toestemming gebruikt voor reclamedoeleinden. 

10. Dorel behoudt zich te allen tijde het recht voor ingezonden (persoons)gegevens, documenten en bijlagen op misbruik en fraude te onderzoeken. Wanneer misbruik of fraude vermoed wordt, behoudt Dorel zich het recht voor om:  

 • een steekproef te doen en nadere gegevens over de aankoop op te vragen bij een deelnemer. Wanneer de deelnemer niet reageert, kan Dorel besluiten hem uit te sluiten voor deze en toekomstige Dorel-acties;  

 • een deelnemer en door hem verstrekte gegevens te blokkeren voor verdere deelname aan deze en toekomstige Dorel-acties;  

 • de gegevens te verwerken voor nader onderzoek betreffende voormalige, actuele en toekomstige Dorel-acties; 

 • eventuele juridische stappen te nemen jegens de deelnemer;  

 • onterecht geclaimde cashbacks, alsook door Dorel gemaakte kosten voor fraude- en misbruikonderzoek en voor (juridische) procedures te verhalen op de deelnemer;  

 • al het nodige te doen ter voorkoming en bestrijding van misbruik en fraude.  

11. Dorel behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden binnen de grenzen van het redelijke tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Dorel is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.  

12. Dorel is te allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan de actie te beëindigen, voorzien van een deugdelijke motivatie en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.  

13. Dorel, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handeling en/of kosten van de deelnemer. Dorel en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de deelnemer voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie, waaronder het niet of niet tijdig verstrekken van het cashbackbedrag.  

14. Indien de deelnemer dit op prijs stelt, heeft hij binnen de registratie- / aankoopprocedure de mogelijkheid aan te geven of hij informatie en mededelingen van Dorel wil ontvangen. 

De hierna volgende actievoorwaarden gelden alleen voor het aanvragen van de cashback.  

15. Deelname aan de actie middels het claimen van de cashback is uitsluitend mogelijk met een bankrekeningnummer van een bankfiliaal dat gevestigd is in de Europese Economische Ruimte.  

16. Voor registratie van het aangekochte actiemodel wordt verwezen naar het registratieformulier op www.maxi-cosi.nl 

17. Uitsluitend geregistreerde aankopen - middels het online registratieformulier - vergezeld van een kopie van het aankoopbewijs in behandeling genomen. De laatste datum voor registratie is 30 april 2023.  

18. Het is niet mogelijk om na online registratie een kopie aankoopbewijs en een foto van het typeplaatje per post op te sturen. 

19. Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden én inzendingen na de uiterste inzenddatum van 30 april 2023 worden niet gehonoreerd. 

20. Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.  

21. De deelnemer ontvangt het cashbackbedrag uiterlijk 4 weken nadat Dorel de online registratie met aankoopbewijs en foto heeft ontvangen en goedgekeurd.  

22. Producten die zijn teruggestuurd naar de verkopende partij of door de verkopende partij uit coulance zijn teruggenomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Heeft de deelnemer zijn aanvraag echter al ingediend, dan dient hij het ontvangen cashbackbedrag volledig en zonder aftrek aan Dorel terug te storten. Hiervoor kan hij contact opnemen met actie@servicebureau.nl 

23. Voor de uitvoering van deze actie maakt Dorel gebruik van de diensten van een uitvoerend bedrijf. Dit bedrijf is een verwerker in de zin van de AVG. Om de veiligheid van de gegevens van deelnemers te waarborgen, heeft Dorel conform de AVG afspraken gemaakt met dit bedrijf en de nodige waarborgen genomen. Dit bedrijf heeft toegang tot de ingezonden documenten met bijlagen en zal de voor het uitvoeren van deze actie en het eventueel uit te voeren fraude en preventieonderzoek noodzakelijke data verwerken.  

24. Vragen en opmerkingen inzake deze actie of reeds ingediende aanvragen kunnen worden gemeld via het volgende mailadres: actie@servicebureau.nl. Dorel zal zo spoedig mogelijk reageren. 

25. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.