Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GOEDEREN

In dit document, tezamen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, leest u de voorwaarden voor de levering van de producten op onze website Maxi-Cosi. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u Producten bestelt van onze website. Door het bestellen van een Product, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Wij adviseren u een kopie van deze algemene voorwaarden af te drukken om deze indien nodig later te kunnen raadplegen.

Houd er rekening mee dat u geen Producten van onze website kunt bestellen, wanneer u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt.

 

1) Informatie over ons

Deze website wordt beheerd door Maxi Miliaan BV, handelend onder de naam Dorel Nederland. Wij zijn geregistreerd in Nederland onder nummer 17060920 en gevestigd te Helmond. Ons voornaamste handelsadres is Korendijk 5, 5704 RD Helmond en ons postadres is Postbus 5700 ET Helmond Ons BTW-nummer is NL008740562B02

 

Dorel Nederlands

Korendijk 5

5704 RD, HELMOND

Internet : www.maxi-cosi.nl

 

Vertegenwoordigd door: 

Managing Director : Pereira Dos Santos Ferreira Pires, Diogo

General Director : Schwartz, Jeffrey

 

Geregistreerd in: Helmond

Kamer van Koophandel: 17060920

BTW-nummer: NL008740562B02

 

Contact::

Téléphone : +31 492 578 111

Courriel : nl-consumercare@maxi-cosi.com

 

2)Definities

In dit document gelden de volgende definities: "Dorel" of "wij" betekent Maxi Miliaan BV, handelend onder de naam Dorel Nederland; "overeenkomst" betekent deze Algemene Voorwaarden voor de Verkoop van Goederen tezamen met de desbetreffende orderbevestiging(en) en verzendbevestiging(en) afgegeven door Dorel, waarin de voorwaarden voor de levering van Producten door Dorel aan de Klant worden beschreven; "Product" of "Producten" betekent de Maxi-Cosi autostoelen,kinderwagens, buggy's en/of andere Maxi-Cosi-producten, alsmede alle bijbehorende documentatie verstrekt door Dorel; en "Klant" betekent elke persoon die een overeenkomst aangaat met Dorel anders dan in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 

3) Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Afwijkende voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk apart zijn aanvaard door Dorel voor elke afzonderlijke overeenkomst.

 

4) Beschikbaarheid van dienstverlening

Wij aanvaarden geen bestellingen van Klanten buiten de Europese Unie.

 

5) Uw status

 1. Door een bestelling te plaatsen via onze website, verklaart u dat:
     1. u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of een bedrijf; en
     2. u een ingezetene bent van de Europese Unie; en
     3. u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten aan te gaan; en
     4. u ten minste 18 jaar oud bent; en
     5. de door u bestelde Producten bestemd zijn voor privégebruik (en niet voor verhuur).

 

6) Bestellingen

 1. Uw bestelling vormt een aanbod aan ons om een Product te kopen. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door ons, welke aanvaarding wij aan u bevestigen door u een e-‑mail te sturen ter bevestiging van de aanvaarding van de bestelling (de "Orderbevestiging"). De overeenkomst tussen ons komt pas tot stand wanneer we u de Orderbevestiging sturen.
 2. De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op die Producten waarvan we de aankoop bevestigen in de Orderbevestiging. Dorel is pas gehouden tot levering van andere Producten die mogelijk deel uitmaken van uw bestelling, wanneer de aankoop van die Producten in een afzonderlijke Orderbevestiging is bevestigd.
 3. Voor bepaalde Producten kan een maximum bestelling gelden, in welk geval Dorel naleving daarvan zal controleren op basis van adres- en IP-adresgegevens.

 

7) Verzending

 1. De alsdan geldende Incoterms zijn bepalend voor de betekenis van de Dorel gehanteerde verzend- en leveringsvoorwaarden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering af fabriek (Helmond, Nederland).
 2. Wij informeren u per e-mail over de verwachte leveringsdatum (de "Verzendbevestiging"). Wij streven ernaar om uw bestelling uit te voeren binnen dertig dagen na de verwachte leveringsdatum die is genoemd in de Verzendbevestiging. Tijd is geen wezenlijke voorwaarde.
 3. De Producten worden geleverd op het afleveradres dat u verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling. Het afleveradres moet in Nederland zijn.
 4. Ingeval het bestelde Product niet of niet langer leverbaar is, heeft Dorel het recht om een vervangend Product te leveren van ten minste dezelfde kwaliteit en voor dezelfde prijs.
 5. Wanneer u meer dan één Product hebt besteld, kunnen deze gezamenlijk of afzonderlijk worden geleverd.
 6. In het geval dat u de levering van de Producten niet in ontvangst neemt, kan Dorel besluiten deze voor uw rekening en risico op te slaan totdat ze opnieuw kunnen worden geleverd, voor uw rekening. In dat geval heeft Dorel de keuze tussen het vorderen van nakoming van de overeenkomst en het opzeggen van de overeenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding voor geleden verlies en winstderving, inclusief opslagkosten.
 7. Producten worden pas verzonden en geleverd als Dorel volledige betaling voor de Producten heeft ontvangen. Totdat Dorel volledige betaling heeft ontvangen, behoudt Dorel de eigendom voor van de Producten.
   

8) Prijzen en betaling

 1. De prijzen van de Producten en de bijkomende kosten van verzending, BTW en eventuele andere kosten of heffingen die door de Klant moeten worden betaald, worden vermeld op de Orderbevestiging.
 2. De op onze website vermelde prijzen zijn vrijblijvend. Hoewel wij ons inspannen om altijd de juiste prijzen te vermelden, is het altijd mogelijk dat er onjuiste prijsinformatie over bepaalde Producten op onze website staat. Normaliter controleren wij prijzen in het kader van onze verzendprocedure, zodat wij, wanneer de juiste prijs van een Product lager is dan de vermelde prijs, het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending van het Product. Indien de juiste prijs van een Product hoger is dan de prijs op onze website, zullen wij normaliter, naar eigen goeddunken, ofwel contact met u opnemen voor instructies voordat het Product wordt verzonden, of uw bestelling weigeren en u over die weigering informeren.
 3. Dorel is niet verplicht om het Product aan u te leveren voor de onjuiste (lagere) prijs (ook niet als we u al een Orderbevestiging hebben gestuurd), indien de fout in de prijsinformatie duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u had kunnen worden herkend als onjuiste prijsinformatie.
 4. Prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd, maar prijswijzigingen zijn niet van invloed op bestellingen waarvoor wij u al een Verzendbevestiging hebben gestuurd.
 5. Dorel heeft het recht om een passende financiële zekerheid van de Klant te verlangen.
 6. Ingeval van verzuim door de Klant, heeft Dorel het recht om bedragen die zij verschuldigd is aan de Klant te verrekenen met bedragen die de Klant verschuldigd is aan Dorel.
 7. Betaling voor Producten moet geschieden door middel van een bankoverschrijving.

 

9) Risico en eigendomsoverdracht

 1. De Producten zijn voor uw risico vanaf het tijdstip van levering.
 2. De eigendom van de Producten gaat pas naar u over bij levering, e.e.a. overeenkomstig artikel 7.7.

 

10) Intellectuele eigendom

Het is u niet toegestaan om aanduidingen met betrekking tot octrooien, auteursrechten, merken, handelsmerken, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten op Producten te wijzigen of verwijderen.

 

11) Aansprakelijkheid

 1. Wij garanderen u dat Producten die via onze website bij ons worden gekocht van bevredigende kwaliteit zijn en redelijk geschikt voor de doeleinden waarvoor dit soort producten gewoonlijk worden geleverd.
 2. Niet onder de garantie vallen defecten die optreden vanwege of (mede) als gevolg van normale slijtage, het niet opvolgen van de instructies in de handleiding of andere instructies van Dorel, ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, reparaties of andere werkzaamheden door derden of door de Klant zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dorel.
 3. Eventuele klachten betreffende het aantal geleverde Producten moeten bij levering worden vastgelegd in de vrachtbrief of pakbon, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief of pakbon vermelde aantallen als dwingend bewijs tegen de Klant zullen gelden.
 4. Garantieclaims moeten schriftelijk worden gemeld aan Dorel, binnen zeven werkdagen nadat een defect optreedt. Bij gebreke van een tijdige klacht vervalt elke claim tegen Dorel.
 5. Indien de door de Klant bestelde Producten bestemd zijn voor gebruik buiten de Europese Unie, moet de Klant zich ervan vergewissen dat de Producten en de bijbehorende verpakking, handleidingen en dergelijke voldoen aan alle relevante voorschriften die in het land van bestemming van toepassing zijn. Het gebruik van de Producten en de naleving van geldende voorschriften buiten de Europese Unie, zijn voor risico van de Klant. Dorel wijst iedere verantwoordelijkheid af ingeval van gebruik van de Producten buiten de Europese Unie.
 6. Niettegenstaande enig andersluidend artikel in deze algemene voorwaarden, sluit Dorel haar aansprakelijkheid uit hoofde van of in verband met een overeenkomst niet uit en beperkt Dorel deze aansprakelijkheid niet, voor zover deze in verband met de volgende aangelegenheden: (i) overlijden of letsel als gevolg van bewezen nalatigheid jegens de Klant; (ii) fraude of bedrog; of (iii) enige andere aangelegenheid waarbij (poging tot) uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid door Dorel onrechtmatig zou zijn.
 7. Behoudens lid 11.6, is Dorel in geen enkel geval aansprakelijk jegens de Klant (hoe de aansprakelijkheid ook ontstaat, met inbegrip van eventuele aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad) op grond van of in verband met een overeenkomst, ongeacht of het directe, indirecte, speciale en/of gevolgschade betreft, voor (i) winstderving of derving van verwachte besparingen; (ii) omzetderving; (iii) verlies van of schade aan reputatie of goodwill; (iv) gemiste kansen; (v) verspilde tijd van leidinggevenden of andere medewerkers; (vi) verliezen of schulden op grond van of in verband met een andere overeenkomst; (vii) indirecte, bijzondere en/of gevolgschade.
 8. Behoudens lid 11.6, is de totale aansprakelijkheid van Dorel jegens u uit hoofde van een overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), misleiding en/of op andere wijze ontstaan op grond van of in verband met een overeenkomst (inclusief alle verliezen, verplichtingen, claims, rechtsvorderingen, eisen, procedures, schades, kosten, lasten en onkosten ter zake daarvan of in verband daarmee) beperkt tot het totale bedrag dat door u aan Dorel is betaald voor de Producten die tot deze aansprakelijkheid hebben geleid.
 9. U verklaart dat u dit artikel 11 hebt gelezen en begrepen.
 10. Ingeval van strijdigheid tussen dit artikel en een ander artikel van deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van dit artikel 11.
 11. Voor alle duidelijkheid: dit artikel 11 blijft volledig van kracht na opzegging, verwerping of afloop van een overeenkomst.
 12. Dit artikel 11 geldt onder voorbehoud van de wettelijke rechten van de Klant waarvan niet mag worden afgeweken.
   

12) Annulering van een overeenkomst

 1. Als u een overeenkomst sluit als Consument, onderworpen aan onze retourprocedure, kunt u een overeenkomst op ieder moment binnen veertien dagen herroepen, gerekend vanaf de dag nadat u de Producten heeft ontvangen. In dat geval wordt de door u betaalde prijs voor de Producten aan u gerestitueerd overeenkomstig ons restitutiebeleid (beschreven in onderstaand artikel 13) en de rest van dit artikel.
 2. Als u een overeenkomst wilt herroepen, moet u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen via het contactformulier. U moet het Product/de Producten ook retourneren als u dit/deze ontvangt voordat of nadat u de overeenkomst heeft herroepen, in dezelfde staat als waarin u het heeft ontvangen, en voor eigen rekening en risico. U bent wettelijk verplicht om redelijke zorg te betrachten met betrekking tot de Producten zolang deze in uw bezit zijn. Als u de Producten niet in dezelfde staat als waarin u deze hebt ontvangen, ongebruikt en met de originele verpakking en handleidingen en het originele garantiebewijs, voor eigen rekening en risico aan ons retourneert, kunnen wij schadevergoeding van u eisen.
 3. Onze retourprocedure is van toepassing op de retournering van Producten door u aan ons.

 

13) Ons restitutiebeleid

 1. Wij bieden een ruimhartig 100 dagen retourbeleid, waardoor je artikelen binnen 100 dagen na ontvangst van jouw bestelling kunt retourneren. Dit is langer dan het wettelijke termijn van 14 dagen, zodat je meer tijd hebt om te beslissen of het product geschikt is voor jou. Houd er rekening mee dat je binnen 14 dagen na het aanvragen van de terugbetaling van je product je geld geretourneerd krijgt. Wanneer u een product aan ons retourneert omdat u de overeenkomst tussen ons binnen de bedenktermijn van veertien dagen (zie punt 12.1) hebt herroepen, zullen wij de aan u verschuldigde restitutie zo snel mogelijk verwerken, in ieder geval binnen veertien dagen nadat u ons de herroeping hebt gemeld. In dat geval zullen wij de prijs van het Product volledig restitueren, inclusief de kosten van verzending van het artikel naar u. U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van retournering van het artikel aan ons.
 2. Wanneer u een Product aan ons retourneert om een andere reden, zullen we het geretourneerde Product bekijken en u binnen een redelijke termijn per e-mail laten weten op welk restitutiebedrag u volgens ons recht hebt. Wij zullen een aan u verschuldigd restitutiebedrag gewoonlijk zo snel mogelijk verwerken, in ieder geval binnen dertig dagen gerekend vanaf de dag waarop wij per e-mail aan u hebben bevestigd dat u recht hebt op restitutie.
 3. We zullen gewoonlijk elk ontvangen bedrag restitueren met gebruikmaking van dezelfde methode als u gebruikt hebt om voor uw aankoop te betalen.

 

14) Privacy

Wij respecteren uw privacy en persoonsgegevens. In ons Privacybeleid wordt uiteengezet hoe wij de persoonsgegevens gebruiken die u aan ons verstrekt in verband met de bestellingen die u plaatst voor Producten.

 

15) Schriftelijke communicatie

Op basis van toepasselijke wet- en regelgeving is vereist dat bepaalde informatie en berichten die wij u sturen op schrift moeten zijn gesteld. Wanneer u onze website gebruikt, gaat u ermee akkoord dat communicatie met Dorel voornamelijk langs elektronische weg zal verlopen. Wij zullen contact met u opnemen per e-mail of u informatie verstrekken door kennisgevingen op onze website te plaatsen. U gaat akkoord met het gebruik van deze elektronische communicatiemiddelen voor contractuele doeleinden en u erkent dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, informatie en andere berichten die wij langs elektronische weg aan u doen toekomen, voldoen aan de wettelijke eis van schriftelijke communicatie. Deze voorwaarde is niet van invloed op uw wettelijke rechten.

 

16) Kennisgeving

Alle kennisgevingen die u aan ons doet, moeten worden gericht aan Dorel. Wij kunnen kennisgevingen aan u doen via het e-mailadres of postadres dat u aan ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling. Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en behoorlijk betekend: onmiddellijk bij plaatsing op onze website, 24 uur na verzending van een e-mail, of drie dagen na de datum van verzending van een brief. Als voldoende bewijs van betekening van een kennisgeving geldt: ingeval van een brief, dat de betreffende brief juist was geadresseerd, gefrankeerd en ter post bezorgd; en ingeval van een e-mail, dat de betreffende e-mail werd verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

 

17) Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Alle overeenkomsten tussen u en ons zijn bindend voor u en ons en onze respectieve rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.
 2. U mag een overeenkomst, of de rechten of verplichtingen die daaruit voor u voortvloeien, niet overdragen, cederen, belasten, uitbesteden of anderszins vervreemden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 3. Wij mogen een overeenkomst, of de rechten of verplichtingen die daaruit voor ons voortvloeien, op ieder gewenst moment tijdens de looptijd van de overeenkomst overdragen, cederen, belasten, uitbesteden of anderszins vervreemden.

 

18) Gebeurtenissen buiten onze controle

 1. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor een tekortkoming of vertraging in de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle ("Overmacht").
 2. Onder Overmacht wordt verstaan elke handeling of gebeurtenis en elk nalaten of uitblijven van een gebeurtenis en elk ongeval buiten onze redelijke controle, zoals met name (maar niet beperkt tot): (i) stakingen, uitsluitingen en andere collectieve acties; (ii) burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanslagen, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding van oorlog; (iii) brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurrampen; (iv) de onmogelijkheid gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, luchtvaart, gemotoriseerd vervoer of een ander openbaar of particulier transportmiddel; (v) de onmogelijkheid gebruik te maken van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken; (vi) de handelingen, decreten, wetten, voorschriften of beperkingen van overheden; en (vii) het niet of niet tijdig leveren van producten of diensten aan Dorel door derden die door Dorel zijn ingeschakeld.
 3. Onze nakoming van een overeenkomst wordt geacht te worden opgeschort gedurende de periode dat de Overmacht voortduurt, en de tijd die wij hebben voor nakoming wordt verlengd met de duur van die periode.
 4. Wanneer Overmacht langer duurt dan 30 opeenvolgende dagen, heeft Dorel het recht om het gedeelte van de overeenkomst dat niet kan worden uitgevoerd op te zeggen door schriftelijke kennisgeving aan u.

 

19) Afstand

 1. Indien wij op enig moment tijdens de looptijd van een overeenkomst niet staan op strikte nakoming van uw verplichtingen op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, of als wij de rechten of verhaalsmogelijkheden die ons toekomen op grond van de overeenkomst niet uitoefenen, vormt dit geen verklaring van afstand van die rechten of rechtsmiddelen en wordt u niet bevrijd van nakoming van uw verplichtingen.
 2. Een verklaring van afstand van ons ter zake van een verzuim vormt geen verklaring van afstand ter zake van een volgend verzuim.
 3. Er is uitsluitend sprake van een afstand door ons ter zake van deze algemene voorwaarden als uitdrukkelijk wordt verklaard dat het een verklaring van afstand betreft en deze schriftelijk aan u wordt meegedeeld overeenkomstig artikel 16.

 

20) Scheidbaarheid

 1. Indien van enige algemene voorwaarde of een bepaling van een overeenkomst door een bevoegde autoriteit wordt vastgesteld dat zij in enigerlei mate ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, zal die algemene voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de resterende algemene voorwaarden en bepalingen, die van kracht zullen blijven voor zover toegestaan door de wet.
 2. De Klant is geen overeenkomst aangegaan in vertrouwen op een verklaring, garantie of toezegging, en er mag niet een dergelijke verklaring, garantie of toezegging of andere voorwaarde in de overeenkomst worden verondersteld op grond van enig gebruik of enige handelwijze of anderszins, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld in de overeenkomst.

 

21) Ons recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen

 1. Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en wijzigen.
 2. Op u zijn het beleid en de algemene voorwaarden van toepassing die van kracht zijn op het moment dat u Producten bij ons bestelt, tenzij een wijziging in dit beleid of deze algemene voorwaarden vereist wordt door de wet of een overheidsinstantie (in welk geval deze zal gelden voor eerder door u geplaatste bestellingen), of indien wij u in kennis stellen van de wijziging van dat beleid of deze algemene voorwaarden voordat wij u de Verzendbevestiging sturen (in welk geval wij het recht hebben om te veronderstellen dat u de wijziging in de algemene voorwaarden aanvaardt, tenzij u ons binnen zeven werkdagen na ontvangst van de Producten het tegendeel laat weten).

 

22) Recht en jurisdictie

 1. Op de overeenkomst(en) tussen Dorel en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de overeenkomst en eventuele andere overeenkomst(en) tussen Dorel en de Klant worden (niet-exclusief) voorgelegd aan de bevoegde rechter in Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, en de partijen gaan bij dezen onherroepelijk akkoord met de bevoegdheid van die rechter. In afwijking van deze bepaling, zal Dorel ook en te allen tijde gerechtigd zijn om een geschil of claim voor te leggen aan de bevoegde rechter van de plaats waar de Klant woonachtig is of waar deze zijn statutaire of feitelijke vestigingsplaats heeft. Dit artikel heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

 

Dorel©, versie 01-2023